Back to homepage

Zakoni u obrazovanju

zakon visoko obrazovanje

Visoko obrazovanje određuje se zakonima i primjenom principa usvojenih od strane nadležnih organa. Na području Bosne i Hercegovine visoko obrazovanje uređuje se Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju koji je usvojila parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 2007. godine. Ovim zakonom utvrđena su prava, obaveze i status studenata, definisani ciljevi i značaj visokog obrazovanja i drugo.

Pored okvirnog zakona, skupštine svih kantona u Bosni i Hercegovini usvojile su Zakon o visokom obrazovanju, koji usko definiše djelatnost, obaveze i prava studenata, uslove studiranja i slično. Najveći uticaj na sam sistem studija donijelo je usvajanje Bolonjske deklaracije, koja je bitno izmijenila dotadašnji način studiranja, zvanja nakon završenih studija, način polaganja ispita itd.

BOLONJSKI SISTEM STUDIJA - STVARI KOJE TREBA DA ZNATE

Fakulteti u evropi uveliko primjenjuju bolonjski sistem studiranja. Najveća promjena u odnosu na dotadašnji sistem studiranja je način polaganja ispita koji se sada polaže parcijalno kroz kolokvijume i uvođenje sistema bodovanja. Princip bolonjskog sistema polazi na tome da se sve boduje – izrada seminarskog rada, prisustvo na predavanjima i vježbama, aktivno učešće u nastavi, kolokvijumi, projekti.

Svaki predmet nosi određen broj bodova, a zbir bodova svih predmeta u jednoj godini je 60 ECTS (European Credit Transfer System) predstavlja evropski sistem bodovanja, definisan kroz Bolonjski deklaraciju. Jedan bod ustvari predstavlja rad studenta u periodu od 25 – 30 sati. Pored sistema bodovanja, sa primjenom principa Bolonjske deklaracije došlo je i do promjena samih zvanja nakon završenog studijskog ciklusa.

  • Prvi ciklus studija traje 3 ili 4 godine i njegovi završetkom stiče se 180 ili 240 ECTS bodova i zvanje završenog dodiplomskog studija (The degree of Bachelor) ili ekvivalenta.
  • Drugi ciklus studija traje 1 ili 2 godine i njegovim završetkom stiče se 60 ili 120 ECTS bodova i zvanje magistra ili ekvivalenta.
  • Treći ciklus studija traje 3 godine i njegovim završetkom stiče se 180 ECTS bodova i zvanje doktora ili ekvivalenta.
  • Studije iz medicinske grupe nauka odvijaju se kroz integrisane studije prvog i drugog ciklusa i traju 6 godina i njihovim završetkom se stiče 360 ECTS bodova.

OKVIRNI ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU

ikonica-pdf

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU PO KANTONIMA

Pogledajte još

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px