Program ferijalnog rada u Njemačkoj: Otvoren javni poziv za studente iz BiH

09/01/2018 15:44

Program ferijalnog rada u Njemačkoj: Otvoren javni poziv za studente iz BiH

Otvoren je Javni poziv u okviru Programa ferijalnog rada studenta u Saveznoj Republici Njemačkoj u 2018. godini kojim je za studente iz BiH odobrena kvota od 200 studenata, od čega se 65 mjesta odnosi na studente iz Republike Srpske.

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i ove godine kao i prethodnih provodi aktivnosti koje se tiču informisanja i upućivanja studenata iz Republike Srpske na rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2018. godini u okviru programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Agencijom za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, odnosno Centralnim uredom za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke.

Ko se može prijaviti?

– isključivo redovni studenti univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini koji nisu upisani u posljednju godinu studija.

Ostali uslovi

– studenti trebaju dobro vladati njemačkim jezikom,
– studenti trebaju biti raspoloživi za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca,
– studenti se ne bi trebali ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,
– studenti bi trebali biti spremni na rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi.

Šta treba da sadrži prijava?

– Dva prijavna obrasca (Bewerbung 2018), obostrano štampana, čitko popunjena na njemačkom jeziku sa datumom i potpisom studenta,
– Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš),
– Dva primjerka Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung)* popunjena na njemačkom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove (*Napomena: studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan primjerak Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung) koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku).
– Uvjerenje o studentskom statusu (pravo učešća u programu imaju samo redovni studenti) koje je izdala relevantna visokoškolska ustanova,
Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (opcionalno).

Način podnošenja prijava

Zainteresovani studenti, koji ispunjavaju navedene uslove, dostavljaju prijavna dokumenta lično ili preporučeno poštom na sljedeći način:

– studenti visokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje
– studenti visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
– studenti koji studiraju u Brčko Distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

Svoje prijave studenti mogu dostavljati i direktno Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske na adresu:

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Srpskih ratnika 30, 71420 Pale sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2018“

Rok za slanje prijava je 19.01.2018. godine.

Napomena: Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Kriterijumi koji će se primjenjivati pri odabiru kandidata

– Studenti moraju biti spremni da rade u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca (podrazumijeva da zvanični ljetni raspust relevantnih visokoškolskih ustanova mora trajati najmanje dva mjeseca).

Prednost će imati kandidati koji dosada nisu učestvovali u ovom programu ili su ranijih godina dostavljali prijave za učešće u programu, ali nisu dobili radne ponude.

U obzir će se uzimati i nivo znanja njemačkog jezika (na osnovu samoprocjene znanja iz Prijavnog obrasca).
Prethodno radno iskustvo je prednost.

Spisak studenata, čije će prijave na osnovu navedenih kriterijuma biti odabrane i proslijeđene u ZAV, biće objavljen na veb stranici Zavoda: www.zzzrs.net krajem januara 2018. godine.

Studenti su u obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu Merkblatt – Ferienbeschäftigung für im Ausland immatrikulierte Studierende, a za dodatna pojašnjenja se mogu obratiti Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, kontakt osoba Tanja Markuš (057-490-823, tanja.markus@zzzrs.net).

 

Izvor: www.untz.ba

09/01/2018 15:44

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px