JP Autoceste FBiH: Konkurs za dodjelu stipendija

17/11/2016 16:15

JP Autoceste FBiH: Konkurs za dodjelu stipendija

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar objavilo je Javni poziv za dodjelu stipendija za redovne studente Građevinskog fakulteta i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije (cestovni smjer), Mašinskog fakulteta i Elektrotehničkog fakulteta, dodiplomskog i postdiplomskog studija, počev od treće godine prvog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini, za akademsku 2016/2017. godinu.

Konkurs se raspisuje na osnovu člana 2., 4. i 5. Pravilnika o dodjeli stipendija broj 01-383-10/13 od 01.02.2013. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli stipendija broj: 01-3514-4/16 od 20.10.2016. godine direktor JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

I

Planom poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar predviđena su sredstva za stipendiranje redovnih i redovnih samofinansirajućih studenata Građevinskog fakulteta, Fakulteta za saobraćaj i komunikacije (cestovni smjer), Elektrotehničkog fakulteta i Mašinskog fakulteta dodiplomskog i postdiplomskog studija, počev od treće godine prvog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini.

II

Ukupan broj planiranih stipendija za dodjelu je 25, od čega je 15 stipendija planirano za studente treće godine prvog ciklusa i to za studente:

Deset stipendija za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija i to za studente:

 • Građevinskog fakulteta,
 • Saobraćajnog fakulteta,
 • Elektrotehničkog fakulteta,
 • Mašinskog fakulteta.

Stipendije će biti dodijeljenje za smjerove koji se odnose na potrebe JP Autoceste FBiH, a tiču se građenja, upravljanja i održavanja autocesta.

Visina mjesečne stipendije iznosi:

100 KM – za studente treće godine prvog ciklusa studija (za akademsku 2016./2017. godinu)
300 KM – za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija (za akademsku 2016./2017. godinu).

III

Sa izabranim kandidatima, zaključuje se Ugovor o dodjeli stipendija kojim se međusobno regulišu prava i obaveze stipendista i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

IV

Izbor kandidata i dodjela stipendija izvršit će se na način i po postupku predviđenom u Pravilniku o dodjeli stipendija i Odluci o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

V

Pravo sudjelovanja na Konkursu imaju izuzetno uspješni studenti u statusu redovnog studenta ili redovnog samofinansirajućeg studenta koji studiraju fakultete nabrojane u članu II, na osnovu rezultata ostvarenih u 2015./2016. akademskoj godini, po sljedećim uvjetima:

 • da je student treće godine prvog ciklusa studija ili prve ili druge godine drugog ciklusa studija;
 • da imaju status redovnog ili redovnog samofinansirajućeg studenta;
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine sa mjestom prebivališta u BiH;
 • da nema odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježje stipendije od javnog sektora (općine, Grad, Kanton, FBiH, BiH, fondovi, ministarstava i javna preduzeća).

VI

Preliminarnu listu stipendista objavljuje Komisija za dodjelu stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar na web stranici JP Autoceste FBiH najkasnije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • Biografiju,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • CIPS prijava mjesta prebivališta,
 • Uvjerenje/potvrda da je kandidat redovan student/redovan samofinansirajući student,
 • Uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine,
 • Izjava (popunjava kandidat) ovjerena od strane nadležne općinske službe da kandidat nema odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježje stipendije od javnog sektora (općine, Grad, Kanton, FBiH, BiH, fondovi, ministarstava i javna preduzeća) za akademsku godinu 2016./2017. godinu,
 • Kućna lista (izdaje se i ovjerava u Općini),
 • Uvjerenje o visini prosječnih primanja za članove domaćinstva (potvrda firme o visini plate, čekovi od penzije, i drugih novčanih primanja ili potvrda o nezaposlenosti),
 • Za studente porodica poginulih boraca, RVI, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata, dostaviti dokaz o statusu (rješenje nadležnog organa).
 • Kompletna dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkurs je otvoren od 11.11. do 28.11.2016. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu:
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Ul. Braće Fejića bb
88 000 Mostar
s naznakom
“Prijava za dodjelu stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar“

17/11/2016 16:15

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pretraga

ITEP300x250px